FIRST INTERMEDIATE PERIOD

 9th and 10th Dynasties

 2134- 2040

 

1. Neferkara X

 

2. Abmerira Khati

 

[NAMES OF FIVE KINGS WANTING HERE...]

 

 

8. Meriaah (?)

 

9. Neferkara XI
 

10. Uahkara I Khati II

 

11. Kamerira II

12. Khati Nebkau

 

 

TO THIS PERIOD PROBABLY BELONG:

 

Skhanra

 

Khauserra I

 

Nubtauira

 

Aahetepra I

 

Aakhara

 

Maaabra