6th Dynasty

 2323 - 2150 BC

 

1. Teti

2323 - 2289

2. Pepy I Meryre

2289 - 2255

 

3. Merenre Nemtyemsaf

2255 - 2246

 

4. Pepy II Neferkare

2246 - 2152