4th Dynasty

 2575 - 2551 BC

 

1. Snefru (Snofru)

2575 - 2551

2. Khufu (Cheops)

2551 - 2528

 

3. Ra'djedef (Djedefre)

2528 - 2520

 

4. Khephren (Ra'Kha'ef)

Khafre (Chephren)

2520 - 2494

 

5. Menkaure' (Mycerinus)

2490 - 2472

6. Shepseskaf

2472 - 2467